Street Football

This is a video listening activity for Intermediate students

Street Football

The video is about ‘street football’ Watch the video and listen to the information. You can watch the video more than once. When you have watched the video, scroll down and answer the questions. Choose the best answer (A, B,C) for each question.

This is for Intermediate students and above.

Please click here to begin

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam