Vstupný test pre pokročilých

Vstupný test pre pokročilých

Vyplňte prosím tento vstupný test najlepšie ako viete a pošlite nám ho. Vyplnenie tohto testu nám pomôže zaradiť vás do správnej úrovne.

Prosíme vás, aby ste pri vypracovávaní testu nepoužívali žiadne pomôcky ako učebnice, slovníky, internet alebo poznámky, prípadne rady iného človeka. Je to len nezáväzný test na zaradenie do skupiny a pomôže nám aj vám skvalitniť vaše učenie angličtiny. Ďakujeme.

Čaká Vás Vstupný test Independent/Upper Independent. Držíme palce!

Vaše meno a priezvisko:
Vaša e-mailová adresa
Vaše telefónne číslo:
1. 

She _________ 24 years old. 

2. 

I __________ got two sisters. 

3. 

My sister _________ smoke. 

4. 

Where _________ you come from?

5. 

__________ you going to the cinema this evening?

6. 

I went ________ the bank to get to get some money. 

7. 

Michael and David _______ wearing the same jumper yesterday. 

8. 

________ you like coffee or tea?

9. 

I ________ a lovely new pair of shoes at the weekend.

10. 

Do you like ____ in London?

11. 

I went on holiday to Greece two years _______

12. 

Where ____ you ___ yesterday?

13. 

I usually _____ dressed before I have breakfast. 

14. 

Jon is good at tennis but Richard is ______

15. 

Mary's ____ washed her hair, It's still wet.

16. 

I`ve lived in Bratislava ______I was born. 

17. 

I`m really tired because I _____ for hours. 

18. 

I ______ go to the cinema but I don`t any more. 

19. 

Peter doesn`t like beer and _____

20. 
My wife likes Italy and ______

21. 

I ______ a bath last night when the phone rang and I ran downstairs to answer it. 

22. 

There was a robbery at the bank last night and all the money _______

23. 

A new bridge _______ across the Danube at the moment. 

24. 

________ he works hard he`ll fail the exam. 

25. 

If I were you _________ to a doctor. 

26. 

She liked the film ________ ?

27. 

I worked hard _____ my exam. 

28. 

I look forward _____ you again next summer. 

29. 

I`m not really interested ____ ice hockey, to tell you the truth. 

30. 

I ______ go to Spain next year. 

31. 

The train ______ when I arrived at the station. 

32. 

After ____ his homework he went to bed. 

33. 

When he ________ finished the exam, he`ll be able to talk to you. 

34. 

If he _____ the car immediately the accident wouldn`t have happened. 

35. 

If I had asked the way I _____ got lost. 

36. 

My plane ______ in about quarter of an hour. 

37. 

By this time next year he _____ his exams. 

38. 

She`s got beautiful hair, ______

39. 

I`m thinking ___ quitting my job.

40. 

Would you mind ___ me five pounds. 

41. 

A: You must be Jane. B: ______, my name is Lucy. 

42. 

I think you really _______ your mother for granted. 

43. 

I`d been sitting _____ for 10 minutes before the teacher came in.

44. 

My grandmother always makes me _______ her lawn when I visit. 

45. 

If all the hotels are full you ______ phone

46. 

My teacher _____ mother is ill, has gone home to England. 

47. 

I wish I ____ that.

48. 

Take that umbrella ____ it rains. 

49. 

In spite of ____ late she caught the bus

50. 
I asked her what her name ____

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam