Vstupný test pre začiatočníkov

Vstupný test pre začiatočníkov

Vyplňte prosím tento vstupný test najlepšie ako viete a pošlite nám ho. Vyplnenie tohto testu nám pomôže zaradiť vás do správnej úrovne.

Prosíme vás, aby ste pri vypracovávaní testu nepoužívali žiadne pomôcky ako učebnice, slovníky, internet alebo poznámky, prípadne rady iného človeka. Je to len nezáväzný test na zaradenie do skupiny a pomôže nám aj vám skvalitniť vaše učenie angličtiny. Ďakujeme.

Čaká Vás Vstupný test - Basic/Independent. Držíme palce!

Vaše meno a priezvisko:
Vaša e-mailová adresa
Vaše telefónne číslo:
1. 

She _________ 24 years old. 

2. 

I __________ got two sisters. 

3. 

My sister _________ smoke. 

4. 

Where _________ you come from?

5. 

__________ you going to the cinema this evening?

6. 

I went ________ the bank to get to get some money. 

7. 

Michael and David _______ wearing the same jumper yesterday. 

8. 

________ you like coffee or tea?

9. 

I ________ a lovely new pair of shoes at the weekend.

10. 

Do you like ____ in London?

11. 

I went on holiday to Greece two years _______

12. 

Where ____ you ___ yesterday?

13. 

I usually _____ dressed before I have breakfast. 

14. 

Jon is good at tennis but Richard is ______

15. 

Mary's ____ washed her hair, It's still wet.

16. 

I`ve lived in Bratislava ______I was born. 

17. 

I`m really tired because I _____ for hours. 

18. 

I ______ go to the cinema but I don`t any more. 

19. 

Peter doesn`t like beer and _____

20. 
My wife likes Italy and _____

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam