The song` Big Yellow Taxi‘

You should listen to the song and complete the lyrics

The song` Big Yellow Taxi‘

The song is called, `Big Yellow Taxi!‘ and it is a remake of Joni Mitchell`s popular song. You should listen to the song and complete the lyrics which are provided on the screen. The missing words are shown at the top of the screen to help. You can stop the recording at any time to fill in the answers and even listen to parts of the song again. You can check your answers once the activity is finished by pressing the check button. The level is for pre intermediate students and above.

 

Please click here to begin

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam