TAG

deti

New vertical take off

This is a listening based on the news item about new plane technology graded from preintermediate to intermediate level.

Click here

Read More

Alphabet

This is a picture card  memory game where kids can practise the alphabet and the phonetic sounds. The Level is for grade 1

Please click here

Read More

Spelling

This is a game to practise spelling using the computer mouse. There are many level options but the best range is from grade 1 to grade 3.

Please click here

Read More

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam